Vợt cầu lông Tenway Power Tec 600

Vợt cầu lông Tenway Power Tec 600

930.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Nano Speed 77

Vợt cầu lông Tenway Nano Speed 77

520.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Nano Speed 88

Vợt cầu lông Tenway Nano Speed 88

650.000đ
 • Specs
  86g 4U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Hispeed S20

Vợt cầu lông Tenway Hispeed S20

1.050.000đ
 • Specs
  85g 4U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  9 FLEXIBLE
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Aero Tec 100

Vợt cầu lông Tenway Aero Tec 100

540.000đ
 • Specs
  86g 4UG2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  9 FLEXIBLE
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Power Tec 900

Vợt cầu lông Tenway Power Tec 900

900.000đ
 • Specs
  88g 3U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Airblade 300

Vợt cầu lông Tenway Airblade 300

810.000đ
 • Specs
  88g 3U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway X Force

Vợt cầu lông Tenway X Force

900.000đ
 • Specs
  85g 4U-G2
 • Balance
  295mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Power Tec 1000

Vợt cầu lông Tenway Power Tec 1000

1.180.000đ
 • Specs
  88g 3U-G2
 • Balance
  300mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Nano Frame 600

Vợt cầu lông Tenway Nano Frame 600

570.000đ
 • Specs
  87g 3U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Woven 800

Vợt cầu lông Tenway Woven 800

1.140.000đ
 • Specs
  88g 3U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  8.5 MEDIUM
 • Max Tension
  30lbs-13kg
Vợt cầu lông Tenway Vortex 88

Vợt cầu lông Tenway Vortex 88

960.000đ
 • Specs
  85g 4U-G2
 • Balance
  290mm
 • Stiffness
  9 FLEXIBLE
 • Max Tension
  30lbs-13kg